اخبار و رویدادها

دوره جامع 100 ساعته | تربیت درمانگر کودک (کارورزی کودک) | دکتر مسعود کیانی | شروع: پنجشنبه 26 فروردین ماه | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال عدد"29" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مصاحبه بالینی کودک | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه 16 اردیبهشت | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "مصاحبه" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آموزش و تفسیر تخصصی وکسلر 5 | استاد حدیث رضایی | پنجشنبه و جمعه 9 و 10 اردیبهشت | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "وکسلر" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تفسیر تست شخصیت MMPI | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 12 اردیبهشت | یکشنبه 12 اردیبهشت | ساعت: 16:00
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "MMPI" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تفسیر تست شخصیت NEO | دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 12 اردیبهشت | یکشنبه 19 اردیبهشت | ساعت: 16:00
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "NEO" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر اکت | ACT | درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد | دکتر سید مصطفی عبداللهی | شروع: خردادماه | روز: پنجشنبه ها | ساعت 9 الی
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "ACT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارورزی ، سوپرویژن و توانمند سازی | روانشناسی بالینی | شروع: خردادماه 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آسیب شناسی روانی DSM-5 | مدرس: دکتر امیر کشاورز | شروع: خردادماه 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 16 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال عدد "60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان شناختی رفتاری CBT | دکتر زهره رئیسی | اردیبهشت 1400 | روز: یکشنبه ها | ساعت 17 الی 19
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

رزرو: ارسال وازه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع 200ساعته | تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر نسترن براهیمی | روز: سه شنبه ها | شروع: بهمن ماه 1399 | ساعت 16 الی 19
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

رزرو: ارسال عدد "50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید