اخبار و رویدادها

عزت نفس و اعتماد به نفس | استاد نجمه طاهری | یکشنبه 9 خرداد 1401| ساعت 17:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

رزرو: ارسال واژه "عزت نفس" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مبانی نظری روانکاوری فروید | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 1 خرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

رزرو: ارسال واژه "روانکاوی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان متمرکز بر شفقت | دکتر مریم حیدری | دوشنبه 16 خرداد 1401| ساعت 09:30 الی 12:30
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

رزرو: ارسال واژه "CFT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره جامع کاروزی روانشناسی بالینی | شروع یکشنبه 1 خرداد 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

رزرو: ارسال عدد "20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
معرفی رویکرد درمانی CBT | دکتر زهرا بت شکن | یکشنبه 25 اردیبهشت 1401| ساعت 16:00 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

رزرو: ارسال واژه "CBT" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
بازی درمانی و قصه درمانی | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه و جمعه 29 و 30 اردیبهشت 1401| ساعت 9:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

رزرو: ارسال واژه "بازی درمانی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان تله رها شدگی | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 31 اردیبهشت 1401| ساعت 16:30 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

رزرو: ارسال واژه "رهاشدگی" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
پیشگیری از طلاق عاطفی | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 31 اردیبهشت 1401| ساعت 19:00 الی 21:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

رزرو: ارسال واژه "طلاق" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
شصتمین دوره شفای کودک درون | استاد علیرضا قلع ریز | دوشنبه 9 خرداد 1401| ساعت 16:30 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

رزرو: ارسال واژه "شفا" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
مزیت های رویکرد متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

رزرو: ارسال واژه "رویکرد" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید