روانشناسی صنعتی سازمانی 

 

 

مرکز مشاوره توحید به عنوان بزرگترین مرکز ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی دراستان اصفهان، در حوزه های مختلف از جمله روانشناسی صنعتی و سازمانی مشغول به فعالیت می باشد. همکاران این بخش از مرکز اغلب اعضاء هیئت علمی دانشگاههای اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان     می باشند که در زمینه های صنعتی و سازمانی دارای مدرک دکتری و کارشناسی ارشد می باشند.به طور کلی روانشناسان صنعتی و سازمانی رفتار را در موقعیت های کاری مورد مطالعه قرار می دهند.

 خدمات تخصصی بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی :

     تجزیه و تحلیل شغل

آسیب شناسی سازمانی و تحول در سازمان

تغییر نگرش کارکنان (تعهد، خشنودی شغلی و...)

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک (تدوین استراتژیها برای سازمان)

مهارتهای ارتباطی و مدیریت کارکنان

گزینش و استخدام

بهره وری در محیط کار

مهارتهای آموزشی کارکنان