مهارت های پیش از ازدواج و روابط عاطفی | دکتر سپیده ستار | سه شنبه 11 و 18 مرداد 1401 | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۵/۳

 مهارت های پیش از ازدواج و روابط عاطفی

 

دکتر سپیده ستار

 

 سه شنبه 11 و 18 مرداد 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید