سیزدهمین دوره تربیت درمانگر، درمان متمرکز بر هیجان(EFT) | دکتر محمد رضا نادریان | سه شنبه و چهارشنبه 1و 2 و 8 و 9 آذرماه 1401| س
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

سیزدهمین دوره تربیت درمانگر، درمان متمرکز بر هیجان(EFT)

 

دکتر محمد رضا نادریان

 

سه شنبه و چهارشنبه 1و 2 و 8 و 9 آذرماه 1401

 

 ساعت 08:30 الی 15:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید