ردیف

عنوان

شرح

قیمت (ریال)

۳۰۱

نرم افزار MMPI

۷۱سوالی فرم كوتاه

۱۹۰۰۰۰

۳۰۲

نرم افزار MMPI

(۵۶۶ سوالی) ۲

۴۵۰۰۰۰

۳۰۳

نرم افزار MMPS

امنیت روانی۷۱ سوالی باهنجار ایرانی

۲۵۰۰۰۰

۳۰۴

نرم افزار آزمون--R SCL - ۹۰

۹۰سوالی با رسم نیم رخ

۱۹۰۰۰۰

۳۰۵

نرم افزار هوش هیجانی باران

۹۰ سوالی باهنجار ایرانی

۱۴۰۰۰۰

۳۰۶

نرم افزار هوشی كتل ، فرم A,B بزرگسالان

 

۳۸۰۰۰۰

۳۰۷

نرم افزار آزمون 16 عامل كتل

۱۸۷ سوالی

۴۰۰۰۰۰

۳۰۸

نرم افزار آزمون افسردگی بك

۲۱ سوالی باهنجار ایرانی

۹۰۰۰۰

۳۰۹

نرم افزار آیزنک بزرگسالان

۵۷ سوالی

۲۴۰۰۰۰

۳۱۰

نرم افزار آیزنگ نوجوانان

۹۰ سوالی

۲۴۰۰۰۰

۳۱۱

نرم افزار آزمون هوشی ریون بزرگسالان

۶۰سوالی

۹۰۰۰۰

۳۱۲

نرم افزار آزمون ریون كودكان(رنگی)

۳۶ سوالی

۹۰۰۰۰

۳۱۳

نرم افزار آزمون سازگاری بل

۱۶۰ سوالی

۳۳۰۰۰۰

۳۱۴

نرم افزار آزمون MCMI III ، میلون-۳

۱۷۵ سوالی باهنجار ایرانی

۶۵۰۰۰۰

۳۱۵

نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس

۳۷ سوالی باهنجار ایرانی

۱۴۰۰۰۰

۳۱۷

نرم افزار آزمون GHQ (سلامت عمومی

۲۸ سوالی

۹۰۰۰۰

۳۱۸

نرم افزار سنجش خلاقیت تورنس

۶۰ سوالی

۱۸۰۰۰۰

۳۱۹

نرم افزار CPI پرسشنامه كالیفرنیا

۴۸۰ سوالی

۴۳۰۰۰۰

۳۲۰

نرم افزار شخصیتی نئوNEOPI-R

۲۴۰ سوالی باهنجار ایرانی با رسم نیمرخ

۵۰۰۰۰۰

۳۲۱

نرم افزار شخصیتی نئوNEOPI-F

۶۰ سوالی باهنجار ایرانی

۱۸۰۰۰۰

۳۲۲

نرم افزار سازگاری ازدواج فرم(الف،ب)

۱۰ سوالی در دو فرم (مردان – زنان)

۱۴۰۰۰۰

۳۲۳

نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی

 

۳۰۰۰۰۰

۳۲۴

نرم افزار سنخ نما مایرز – بریجز (MBTI)

۶۰ سوالی ، ۱۶ تیپ شخصیت

۲۵۰۰۰۰

۳۲۵

نرم افزار رضایت شغلی JDI

۷۰ سوالی و ۵ مقیاس ، باهنجار ایرانی

۱۵۰۰۰۰

۳۲۶

نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش

۲۲سوالی،

۱۰۰۰۰۰

۳۲۷

نرم افزار استرس شغلی (HSE)

۳۵ سوالی ، ۷زیر مقیاس ، باهنجار ایرانی

۱۴۰۰۰۰

۳۲۸

نرم افزار MMPI

۳۷۰سوالی فرم كوتاه (۵۶۷سوالی)

۳۵۰۰۰۰

۳۲۹

نرم افزار هوش هیجانی باران) کودکان و نوجوانان)

۶۰ سوالی همراه راهنمای تفسیر وهنجار ایرانی

۳۵۰۰۰۰

۲۳۰ نرم افزار MMPI 71سوالی فرم كوتاه ۱۹۰۰۰۰
۲۳۱

نرم افزار آزمون--R  SCL - 90

90سوالی  با رسم نیم  رخ ۱۹۰۰۰۰
۲۳۲ نرم افزار هوش هیجانی باران 90 سوالی  باهنجار ایرانی ۱۴۰۰۰۰
۲۳۳ نرم افزار آزمون  هوشی   ریون بزرگسالان 60سوالی ۹۰۰۰۰
۲۳۴ نرم افزار آزمون  ریون كودكان(رنگی) 36 سوالی ۹۰۰۰۰
۲۳۵ نرم افزار آزمون MCMI III ، میلون-3 175 سوالی  باهنجار ایرانی  ۶۵۰۰۰۰
۲۳۶ نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس 37 سوالی باهنجار ایرانی ۱۴۰۰۰۰
۲۳۷ نرم افزار شخصیتی نئوNEOPI-R   240 سوالی   باهنجار ایرانی با رسم نیمرخ  ۵۰۰۰۰۰
۲۳۸ نرم افزار سنخ نما مایرز – بریجز (MBTI) 60 سوالی ، 16 تیپ شخصیت ۲۵۰۰۰۰
۲۳۹ نرم افزار MMPI  370سوالی فرم كوتاه (567سوالی) ۳۵۰۰۰۰
۲۴۰ نرم افزار هوش هیجانی باران) کودکان و نوجوانان) 60 سوالی همراه راهنمای تفسیر وهنجار ایرانی ۳۵۰۰۰۰
۲۴۱ نرم افزار MMPI (566 سوالی) 2 ۴۵۰۰۰۰
۲۴۲ نرم افزار MMPS امنیت روانی71 سوالی باهنجار ایرانی ۲۵۰۰۰۰
۲۴۳ نرم افزار MMPS امنیت روانی71 سوالی باهنجار ایرانی ۲۵۰۰۰۰
۲۴۴ نرم افزار هوشی كتل ، فرم A,B بزرگسالان   ۳۸۰۰۰۰
۲۴۵ نرم افزار آزمون 16 عامل كتل 187 سوالی ۴۰۰۰۰۰
۲۴۶ نرم افزار آزمون افسردگی بك  21 سوالی  باهنجار ایرانی ۹۰۰۰۰
۲۴۷ نرم افزار آیزنک بزرگسالان 57 سوالی ۲۴۰۰۰۰
۲۴۸ نرم افزار آیزنگ نوجوانان 90 سوالی ۲۴۰۰۰۰
۲۴۹ نرم افزار آزمون  سازگاری بل 160 سوالی ۳۳۰۰۰۰
۲۵۰ نرم افزار آزمون GHQ (سلامت عمومی) 28  سوالی   ۹۰۰۰۰
۲۵۱ نرم افزار سنجش خلاقیت تورنس 60  سوالی    ۱۸۰۰۰۰
۲۵۲ نرم افزار CPI پرسشنامه كالیفرنیا 480 سوالی ۴۳۰۰۰۰
۲۵۳ نرم افزار شخصیتی نئوNEOPI-F    60 سوالی   باهنجار ایرانی ۱۸۰۰۰۰
۲۵۴ نرم افزار سازگاری ازدواج فرم(الف،ب) 10 سوالی در دو فرم (مردان – زنان) ۱۴۰۰۰۰
۲۵۵ نرم افزار رغبت سنج تحصیلی شغلی   ۳۰۰۰۰۰
۲۵۶ نرم افزار رضایت شغلی JDI 70 سوالی و 5 مقیاس ،   باهنجار ایرانی ۱۵۰۰۰۰
۲۵۷ نرم افزار فرسودگی شغلی مسلش 22سوالی، ۱۰۰۰۰۰
۲۵۸ نرم افزار استرس شغلی  (HSE) 35 سوالی ، 7زیر مقیاس ، باهنجار ایرانی ۱۴۰۰۰۰
۲۵۹ نرم افزار قصه های عشق   ۱۰۰۰۰۰۰