مشاوران
دکترای تخصصی روانشناسی و مشاورهافسردگی، وسواس، خانواده، روانکاوی، هیپنوتیزم
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
دکترای تخصصی روانشناسیخانواده درمانی | زوج درمانی | مشاوره پیش ازدواج | طلاق
کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی | روابط بین فردی | درمان فردی | زوج درمانی
دکترای روان شناسی سلامت اختلالات خلقی | مشاوره فردی | بیماری های روان تنی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکدارو درمانی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک
متخصص اعصاب و روان | روانپزشک
فوق دکترای پزشکی روان تنیدکترای تخصصی روانشناسی
متخصص اعصاب و روان | روانپزشکمتخصص اعصاب و روان (بورد تخصصی روانپزشکی)
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی فردی | خانواده درمانی | کودک و نوجوان | تحصیلی | انواع گرایش های جنسیتی
متخصص روانشناسی و مشاوره خانوادهدرمان غیردارویی افسردگی، وسواس، مشاور خانواده، ازدواج
فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانیدکتری تخصصی روانشناسی سلامت
دکترای تخصصی روان شناسیکودک و نوجوان | اختلالات یادگیری | روابط والد فرزند | تفسیر نقاشی | روانسنجی | تحصیلی | برنامه ریزی کنکور
کارشناسى ارشد روانشناسى بالینىاختلالات خلقی | اختلالات شخصیت | اختلالات وسواسی - جبری | طلاق | پیش از ازدواج
کارشناس ارشد مشاوره خانواده عضو انجمن روانشناسی ایران
متخصص روانشناسی و مشاوره کودکپرخاشگری | خواندن و نوشتن | تست هوش
بازی درمانگرمشاور کودک، مشاور والد فرزند
کارشناسی ارشد بالینیفردی | نوروتراپیست | روانسنجی
دکتری روان شناسی مشاور خانوادهمشاور، زوج درمانگر، هیپنوتراپیست
دکتری تخصصی مشاورهمتخصص مشاوره خانواده | استاد دانشگاه | خانواده درمانگر
کارشناس ارشد روانشناسی بالینیخانواده درمانی | زوج درمانی | سکس تراپی | خیانت | پیش از ازدواج
دکترای روانشناسیزوج درمانی | خانواده درمانی | ازدواج
دکترای تخصصی روانشناسی فردی | خانواده درمانی | خیانت | طلاق | پیش از ازدواج | کودک
روانشناس بالینیفردی | خانواده درمانی | زوج درمانی | روان درمانگر پویشی | بیماری های روان تنی
دکترای تخصصی روانشناسیفردی | کودک و نوجوان
متخصص مشاوره خانواده و هیات علمی دانشگاهدکترای مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیفردی | زوج درمانی | طلاق
سابقه مشاوره در مراکز مشاورهکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی