ردیف

عنوان

زمان به دقیقه

قیمت (ریال)

۴۰۱

گذشته، حال، اینده Past-Present-Promise

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۲

آشنایی با تحقیقات علمی Understanding Research

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۲

مغز و رفتار The Behaving Brain

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۴

واکنش مغز(مغز پاسخگو) The Responsive Brain

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۵

رشد کودک The Developing Child

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۶

رشد زبان (شكل گیری زبان) Language Development

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۷

احساس و ادراک Sensation and Perception

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۸

یادگیری Leaming

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۰۹

یادآوری و فراموشی Remembering and Forgetting

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۰

فرآیند شناختی Cognitive processes

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۱

قضاوت و تصمیم گیری Judgment and Decision Making

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۲

انگیزش و هیجان Motivation and Emotion

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۳

ذهن وپدیده خواب و بیداری The Mind Awake and Asleep

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۴

ذهن پنهان و تقسیم شده The Mind Hidden and Divided

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۵

خود (خویشتن) The Self

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۶

سنجش و هوش Testing and Intelligence

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۷

روابط جنسی وجنسیت Sex and Gender

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۸

بلوغ و رشد(بلوغ وافزایش سن) Maturing and Aging

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۱۹

نیروی موقعیت The power of the Situation

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۰

شكل گیری حقایق اجتماعی Constructing Social Reality

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۱

آسیب شناسی روانی Psychopathology

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۲

روان درمانی Psychotherapy

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۳

بهداشت ذهن و رفتار Health, Mind, and behavior

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۴

کاربرد روان شناسی در زندگی Applying psychology in life

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۵

علم عصب شناختی Cognitive Neuroscience

۲۷

۵۰/۰۰۰

۴۲۶

روان شناسی فرهنگی Cultural psychology

۲۷

۵۰/۰۰۰

کلیه فیلم ها با کیفیت بسیار عالی و به همراه توضیحات دکتر فیلیپ زیمباردو، توسط انجمن روان شناسان امریکا و در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ تهیه شده است. ( بازیرنویس فارسی بامبلغ ۱۱۰/۰۰۰ ریال ارائه می شود)