گروه درمانی EFT| دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 18 آبان 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

 گروه درمانی EFT

 

 دکتر محمدرضا نادریان

 

چهارشنبه 18 آبان 1401

 

ساعت 16:00 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید