مشاوره قبل از ازدواج
 

 پکیج درمانی مشاوره پیش از ازدواج:

تعداد جلسات

نام جلسات

محتوی جلسات

1

مصاحبه تشخیصی

بررسی شرایط خانوادگی وزوجین وگرفتن اطلاعات مورد نیاز

1

روانسنجی

آزمونهای روانشناختی و شخصیتی یک الی دو تست

1-2

تحلیل اطلاعات

تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از روانسنجی ها ومصاحبه ها

1

جمع بندی

جمع بندی و نتیجه گیری