مشاوره طلاق

  طلاق و دیدگاههای موجود درآن

 بررسی اثرات طلاق برزوجین وكودكان

 بررسی عوامل استرس زا در فرایند طلاق

 بررسی مراحل تغییر درفرایند طلاق

 بررسی مرحله شناخت فردی

 بررسی مرحله فراشناختی خانواده

 بررسی مرحله جدایی

 Role playing و بحث و بررسی پیرامون این مرحله

 بررسی مرحله سازماندهی مجددخانواده

 بررسی مرحله تعریف مجدد خانواده -ازدواج مجدد