آزمون های روانشناختی


 

اجرای آزمون های مداد و کاغذی و نیز آزمون های نرم افزاری و کامپیوتری شامل:

  •        آزمونهای هوش و استعداد تحصیلی (ریون، کتل و...(
  •       آزمون هوش هیجانی EQ
  •       آزمون های شخصیت ( فرافکن، CAT ، TAT
  •        آزمونهای مهارتهای زندگی
  •       آزمونهای خشم، اضطراب و افسردگی
  •       آزمونهای تشخیصی MMPI2 - میلون
  •       آزمونهای شغلی- شخصیتی MBTI
  •         آزمونهای NEO - طرحواره یانگ 
  •   آزمونهای IVA-2 و Rehacom و ..