آزمون های روانشناختی


 

اجرای آزمون های مداد و کاغذی و نیز آزمون های نرم افزاری و کامپیوتری شامل:

o       آزمونهای هوش و استعداد تحصیلی (ریون، کتل و...(

o       آزمون هوش هیجانی EQ

o       آزمون های شخصیت ( فرافکن، CAT ، TAT

o       آزمونهای مهارتهای زندگی

o       آزمونهای خشم، اضطراب و افسردگی

o       آزمونهای تشخیصی MMPI2 - میلون

o       آزمونهای شغلی- شخصیتی MBTI

o        آزمونهای NEO - طرحواره یانگ و ...