عشق ممنوع | استاد فهیم طاهری | چهارشنبه 26 مرداد 1401 | ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۲۳

 عشق ممنوع

 

 استاد فهیم طاهری

 

چهارشنبه 26 مرداد 1401

 

ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید