آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM5 | تیم تخصصی دکتر امیر کشاورز | یکشنبه ها آبان 1401| ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۷/۳۰

 آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM5

 

 تیم تخصصی دکتر امیر کشاورز

 

یکشنبه ها آبان 1401

 

ساعت 16:00 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید