خانواده درمانی و زوج درمانی

پکیج درمانی مشاوره خانواده

تعداد جلسات

نام جلسات

محتوی جلسات

1

روانسنجی

آزمونهای روانشناختی و شخصیتی یک الی دو تست

1

مصاحبه تشخیصی

بررسی شرایط خانوادگی زوجین وگرفتن اطلاعات مورد نیاز

متغیر

تحلیل اطلاعات

تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از روانسنجی ها ومصاحبه ها

2

جمع بندی

جمع بندی و نتیجه گیری

1

روانپزشکی

در صورت لزوم برای تسهیل درمانی