شیوه های درمانی

 • دارودرمانی Drug therapy
 • خانواده‌درمانی (Family therapy)
 • درمان امور جنسی (sex therapy)
 • درمان بین‌فردی
 • درمان متناقض
 • رفتاردرمانی  (Behavior tharapy)
 • رفتاردرمانی دیالکتیک (dialectical behavior therapy)
 • رفتاردرمانی شناختی (Cognitive- behavior therapy)
 • روانکاوی و روان‌درمانی روانکاوانه (Psychoanalysis)
 • زوج‌درمانی (couple therapy) و درمان زناشوئی (marital therapy)
 • گروه‌درمانی  Group therapy
 • نوروفیدبک(Neurofeedback)