ردیف

عنوان

تجهیزات آزمایشگاهی و کلینیکی

 

مدل

 

قیمت (ریال)

701

*

دستگاه ترسیم در آیینه (TRACE IN MIRROR)

این دستگاه دارای مسیرهای محیطی ستاره و دایره برای انجام آزمایشهای سنجش یادگیری و انتقال دوجانبه از طریق ترسیم تصویر در آیینه بكار می رود. این دستگاه مجهز به زمان سنج با دقت یك صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می باشد.

PM-TM2871

۶/۳۵۰/۰۰۰

702

*

دستگاه سنجش سرعت تایپ (TYPE TESTER)

برای اندازه گیری سرعت تایپ و تعداد ضربات انگشتان در یك بازة زمانی به كار می رود.

 

PM-TT3871

 

۴/۳۵۰/۰۰۰

703

*

دستگاه بیوفیدبك دمای بدن (TEMPRATURE FEEDBACK)

اندازه گیری دیجیتال دما با دقت یك دهم درجة سانتیگراد. این دستگاه دارای سه سنسور دما می باشد و برای مونیتورینگ دمای نقاط مختلف بدن یا مقایسة دمای یك نقطه از بدن چند نفر همچنین برای مشاهده کاهش یا افزایش دمای پوست بدن با تمرکز (بازخورد زیستی روانی) بر آن به كار می رود.

 

PM-TE1871

 

۵/۷۰۰/۰۰۰

704

*

دستگاه ماز (1) MAZE SYSTEM NO.1

برای انجام آزمایش های یادگیری حسی ـ حركتی به روش مشاهده، آزمایش و خطا، اندازه گیری زمان حل لابیرنت (ماز) و ثبت تعداد خطا به كار می رود. این دستگاه از نوع پیشرفته با قابلیت استفاده از انگشت دست به صورت لمسی می باشد.

 

PM-MZ4871

۷/۵۰۰/۰۰۰

705

*

دستگاه ماز (2) MAZE SYSTEM NO.2

PM-MZ4872

۷/۵۰۰/۰۰۰

706*

دستگاه ماز (3) MAZE SYSTEM NO.3

PM-MZ4873

۷/۵۰۰/۰۰۰

707*

دستگاه ماز (4) MAZE SYSTEM NO.4

PM-MZ4874

۷/۵۰۰/۰۰۰

708*

دستگاه مترونوم (Metronome)

برای اندازه گیری یك بازة زمانی مشخص به صورت دیداری ـ شنیداری استفاده می شود. این دستگاه در آزمایشگاه روانشناسی، برای زمان بندی تولید گفتار در گفتار درمانی و ... بكار می رود.

 

PM-M5871

 

۳/۰۵۰/۰۰۰

709

دستگاه آلارم شب ادراری

این دستگاه برای کمک به درمان شب ادراری کودکان و نوجوانان مبتلا به شب ادراری کنشی به کار می رود و مجهز به دو نوع آلارم، لرزاننده و سیستم تأخیر می باشد.

 

PM-A6871

 

۹۹۰/۰۰۰

710*

دستگاه محرك نما / تاشیستوسكوپ (Tachistoscope)

برای انجام آزمایش های ظرفیت ادراك به كار می رود.

 

PM-TA7871

 

۱۳/۶۰۰/۰۰۰

711

كولیس (TWO POINT AESTHESIOMETER)

برای تعیین آستانة تشخیص پوستی برای قسمت های مختلف بدن.

 

PM-AE8871

 

۱/۰۰۰/۰۰۰

712

اندازه گیری خطای ادراكی مولر ـ لایر

برای اندازه گیری انحرافات موجود بین اندازة فیزیكی و آنچه در ادراك ما ظاهر می شود، به كار می رود.

 

PM-MU9871

 

۴۵۰/۰۰۰

713

دستگاه تركیب رنگ ها (COLORS MIXTURE-MAKING)

مشاهدة تركیبی رنگ های مختلف به صورت چرخشی.

 

PM-P10871

 

۳/۳۰۰/۰۰۰

714*

 

 

 

715

نرم افزار گفتار آموز (DAF &SPEECH)

از امكانات این نرم افزار می توان DAF، Recording and Playback، Mask، Metronome، قابلیت نمایش متن و تصویر همزمان با پخش صدا، تكرار و تأخیر در تكرار صدای ضبط شده را نام برد.

 

PM-DS12861

 

۱/۵۰۰/۰۰۰

 

716

*

پلاس میز مرتفع ـ EPM (موش سوری)

EMP مدلی حیوانی است که الگوهای رفتاری جوندگان (موش) بر روی آن جهت مطالعه اضطراب به کار می رود و پراستفاده ترین مدل حیوانی جهت بررسی اضطراب است و به فرم یک علامت به علاوه است. این دستگاه مجهز به نورپردازی و دوربین مدار بسته می باشد.

 

PM-EPM13881

  

تماس با شركت

717

 

سوزن های لامسه سنج

برای اندازه گیری آستانه مطلق احساس تماس در ناحیه کوچکی از دست و آشنایی با روش ثابت به کار می رود. وزن سوزن ها بر حسب صدم گرم و به تعداد 20 عدد است. کمترین وزن سوزن یک صدم گرم و وزن بیشترین آنها یک گرم است.

 

 

PM-TN14881

 

 

۹/۸۵۰/۰۰۰

718

حافظه بینایی کاراد (KARAD VISUAL MEMORY)

مجموعه ای از 2 صفحه 16 خانه ای مصور و سفید و 16 قطعه مصور. این مجوعه برای سنجش حافظه بینایی، سرعت ادارک، تمرکز حواس، هیجانی بودن، اعتماد به نفس، نرمی و سفتی دست ها و آگاهی به کار می رود.

 

PM-CA15881

 

۲/۵۰۰/۰۰۰

719

 

*

دستگاه زمان سنج واکنش (REACTION TIMER)

برای اندازه گیری زمانی که فرد صرف می کند تا، به طور ارادی و با یک حرکت معین، در مقابل یک تحریک کم و بیش پیچیده واکنش نشان دهد، اندازه بسیار مهمی است که برای مطالعه تعداد زیادی از فرآیند های حسی یا ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه دارای دو نوع آلارم صوتی با فرکانس های مختلف و سه نوع آلارم نوری می باشد.

 

 PM-RT16881

 

۱۶/۲۰۰/۰۰۰

720

سنگینی سنج

اندازه گیری آستانه اختلافی و آشنایی اجمالی با روش ثابت و قانون وبر. این ابزار دارای 24 وزنه می باشد.

 

PM-GM17881

 

 

۲/۷۰۰/۰۰۰

721

خطای بینایی ـ حرکتی دمور

این وسیله برای بررسی پدیده اثر تضاد و نشان دادن این که ادراک عین واقعیت نیست به کار می رود.

 

PM-DE18881

 

 

۳/۲۶۰/۰۰۰

 

722

*

دستگاه لرزش سنج Vپیرون (TREMOMETER)

برای مطالعه دقت در ترسیم یك خط به وسیله یك حركت آزاد، كه بر اساس مسیر های فضایی انجام می گیرد. این دستگاه مجهز به زمان سنج با دقت یك صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می باشد.

 
 

PM-QV19881

 

 

 

۷/۱۰۰/۰۰۰

 

723

 

دستگاه لرزش سنج (دقت هدف گیری)

برای اندازه گیری یک حرکت هدف گیر و اندازه گیری وسعت حرکات غیر ارادی به کار می رود. این دستگاه مجهز به زمان سنج با دقت یك صدم ثانیه و شمارشگر دیجیتال برای تعداد خطا می باشد.

 

 

PM-AP20881

 

 

 

۴/۳۰۰/۰۰۰

 

724

*

دستگاه الكتروشوك

برای انجام آزمایش های شرطی سازی و کاربردهای کلینیکی مانند ترک اعتیاد، بیزار سازی، توقف فکر و... به کار می رود.

 

PM-ES21881

 

 

۳/۳۵۰/۰۰۰

 

725 *

دستگاه سنجش آستانه ادراک سوسو

برای اندازه گیری آستانه ادراک یک منبع نوری چشمک زن همچنین برای انجام آزمایش آستانه مطلق و اختلافی به کار می رود.

 

PM-SS22881

 

 

۷/۳۵۰/۰۰۰

 

726

مهارت سنج حلقه ای موئد

برای اندازه گیری مهارت های انگشتان وآشكار كردن تفاوت های فردی دریك فعالیت تكراری به كار می رود.

 

PM-SM23881

 

۴/۴۰۰/۰۰۰

727*

دستگاه لرزش سنج مارپیچ

برای ارزیابی نرمی، سفتی ولرزش دستها، حرکات درشت وظریف دست وهماهنگی چشم ودست به کار می رود.

PM-AC24881

۵/۱۰۰/۰۰۰

728*

دستگاه بیوفیدبك (G.S.R- BIOFEEDBACK)

برای سنجش تغییرات مقاومت واكنش های گالوانیكی پوست 0تغییرات سیستم سمپاتیك)به منظوركنترل فشارروانی، ریلكسیشن، هیپنوتیزم و.... به كار می رود. این دستگاه دركلینیك های روان شناسی، روان پزشكی و آزمایشگاه های روان شناسی قابل استفاده است.

 

PM

GS25881

 

۱۰/۵۰۰/۰۰۰

 

729*

دستگاه بیوفید بك ضربان قلب (E.C.G – BIOFEEDBACK)

برای سنجش ومطالعه تغییرات ضربان قلب دراثر محرك های مختلف به منظور كنترل فشارروانی ، ریلكسیشن ، هیپنوتیزم و... به كار می رود. دستگاه علاوه بر كار آیی فوق یك سنسور دما بادقتیك دهم درجه سانتیگراد برای مانیتور دمای یك نقطه از بدن می باشد. این دستگاه دركلینیك های روان شناسی، روان پزشكی و آزمایشگاه های روان شناسی قابل استفاده است.

 

PM

EC26881

 

۱۰/۵۰۰/۰۰۰

730

دستگاه ادیومتر اسكرینینگ پیشرفته

قابلیت انجام ادیومتری اسكرینینگ به دو صورت Automatic و Manual در محدوده فركانسی 250 تا 8000 HZ در 10 فركانس و همچنین ارسال تن به صورت Pulsing و Warble را دارا می باشد.

(جهت اطلاعات از مدل های دیگر دستگاه ادیومتر اسكرینینگ، ادیومتر كلینیكال و یا ایمپدانس ادیومتر با این شركت تماس گرفته یا به سایت مراجعه نمایید.)

 

ASA 84

 

۱۴/۰۰۰/۰۰۰

731

دستگاه ادیومتر گفتار

این دستگاه قابلیت تقویت سیگنال گفتاری به دو صورت زنده و یا ضبط شده و ارسال سیگنال گفتاری به گوش راست وچپ را داراست. این دستگاه دارای محدوده شدتی از صفر تا 95 dBHL در استپ های 5 dB و همچنین ارسال گفتار به صورت Talk Forward می باشد. (جهت ادیومتری گفتار و تجویز سمعك، به صورت مستقل و یا ضمیمه ادیومتر)

 

 

SPA 78

 

۸/۵۰۰/۰۰۰

732

سیستم لوپ (گروهی و انفرادی) با خروجی هدفون

این دستگاه قابلیت تبدیل صوت به امواج مغناطیسی را دارا و همچنین دستگاه دارای دو كانال خروجی مستقل با حداكثر شدت خروجی30 Wattمی باشد. خروجی Loop جهت استفاده در Tele.coil سمعك و فیلترهایBass cut وTreble از ویژگی های این دستگاه است.

 

LS 88

(گروهی)

 

۶/۷۰۰/۰۰۰

۶/۰۰۰/۰۰۰

733*

دستگاه تربیت شنوایی

حداكثر شدت خروجی135 dBSPL می باشد، این دستگاه قابلیت تقویت صوت ورودی تا حداكثر100 dB و فیلترهایBass cut و Treble CUT را دارا است. این دستگاه دارای دو كانال خروجی مستقل است كه با استپ های 5 dB تنظیم می شود.

 

AT84

 

۱۴/۳۰۰/۰۰۰

 
 

734

صندلی ریلكسیشن

--

 

735

كوررنگی (ایشی هارا)

برای تشخیص سریع متداول ترین نوع نقض در ادراک بینایی، یعنی کور رنگی مادرزادی به کار می رود

--

۱/۲۵۰۰/۰۰۰

736

تضاد وپس تصویر ها

برای مطالعه اثر مکان بر ادراک به کمک تضاد هم زمان، واثر زمان بر ادراک به کمک پس تصویر ها به کار می رود. ( پس تصویر اثری است که مدتی پس از محرک اصلی باقی می ماند.)

--

۴۵۰/۰۰۰

737

سطوح كارآیی

برای مطالعه تحول کارآیی در شرایط مختلف، مخصوصاً در شرایط کار مضاعف وحواس پرتی به کار می رود.

--

۳۰۰/۰۰۰

738

دستگاه تعارض نگار

این دستگاه از تئوری‎های موضع شناسی نوین الهام گرفته وبرای اجرای آزمایش شخصیت وتعارض های سگانه ( مثبت – مثبت؛ منفی- منفی؛ مثبت – منفی) در آزمایشگاه به کار می‎رود.

PM

CO27881

 

۲/۵۰۰/۰۰۰

۷۳۹* دستگاه بیو فیدبک  4 کاناله  (E.C.G/GSR/ TEMP.BIOFEEDBA)
ارائه باز خورددیداری وشنیداریبرای سنجش ومطالعه تغییرات مقاومت واکنش های گالوانیکی پوست(تغییرات برانگیختگی سمپاتیک) ، تغیرات ضربان قلب ، تغییرات دمادر دونقطه از بدن به منظور کنترل فشار روانی، ریلکسیشن،  هپنونیزم و .... به کار میرود. این دستگاه در کلینیک های روان شناسی و آزمایشگاهی قابل استفاده است .
PM
BI28911
۱۴/۹۰۰/۰۰۰
۷۴۰ دستگاه آرام بخش الکترونیک – بیوفیدبک جیبی (GSR2)
قابل استفاده برای کاستن استرس و انجام تمرینات ریلکسیشن.
PM
GS32915
 
۱/۲۵۰/۰۰۰
۷۴۱ برج لندن (Tower of Londen)
این آزمون شامل مجموعه تکالیفی است که هدف ارزیابی کارکردهای اجرایی(توانایی برنامه ریزی وحل مسأله) است. این آزمون از جمله آزمون های حساس به عملکرد لوب فرونتال می باشد.
PM
TL29912
۱/۲۵۰/۰۰۰
۷۴۲ خط کش تخمین فاصله
برای سنجش دقت تخمین فاصله به کار می رود .
 
PM
R30913
۷۰۰/۰۰۰

دستگاه هایی که با علامت (*) مشخص شده است به مدت ۴۰ ماه مشمول گارانتی میباشد.


دستگاه های بیوساینس
۱ دستگاه Neurofeedback و Biofeedback
آمپلی فایر 2 كاناله با قدرت SR معادل 256 و همچنین دارای نرم افزارهای EEG Suite و Physiology Suite  و Biograph Infiniti  و Developer Tools
ProComp 2 -----
۲ دستگاه Neurofeedback وBiofeedback
آمپلی فایر 5 كاناله قابلیت استفاده از کانالها بطور همزمان قابلیت ثبت پارامترهایی نظیر EEG و EKG و BVP & HR و... با قدرتSR:256 و SR: 2048  و همچنین كلیه نرم افزارهای مربوطه
 
ProComp 2 -----
۳  دستگاه Neurofeedback وBiofeedback
آمپلی فایر 8 كاناله قابلیت استفاده از کانالها  بطور همزمان قابلیت ثبت پارامترهایی نظیر EEG و EKG و BVP & HR و... با قدرتSR:256 و SR: 2048و همچنین كلیه نرم افزارهای مربوطه
 
ProComp Infiniti -----
۴ دستگاه Neurofeedback وBiofeedback
آمپلی فایر 10 كاناله قابلیت استفاده از کانالها  بطور همزمان قابلیت ثبت پارامترهایی نظیر EEG و EKG و BVP & HR و ... با قدرت SR: 2048  در هر 10 كانال و همچنین كلیه نرم افزارهای مربوطه باضافه نرم افزار Dynamap suite برای استفاده در SEMG
Flex Comp Infiniti -----
۵  دستگاه MyoTrac در 6 مدل مختلف
آمپلی فایر 2 كاناله برای ثبت پارامترهایStimulation SEMG,SEMG-Triggered Stimulation,و نرمافزارهای    Rehab suite, incontinence suite, Myotrac Infiniti 
   

لازم به توضیح است دستگا ههای فوق شامل نرم افزار های     EEG Suite, Physiology Suite, Reaction Time Suite ,Rehab Suite  , DynaMap Suite ,Cardio Pro Suite, می باشد.


۱ دستگاه  TMS مدلهای تشخیصی :
Magstim 200  : خروجی به صورت Monophasic ‌و توان معادل 100% و قابلیت تحریک به صورت تک پالس
Magstim Bistim : شامل 2 دستگاهMagstim200 و خروجی به صورت      Monophasic  Twin pulse  و توان معادل 113%
----- -----
۲  دستگاه MyoTrac در 6 مدل مختلف
Magstim Rapid2: :فرکانس 50 هرتز, خروجی به صورت biphasic و تحریک مکرر مغناطیسی
Magstim Rapid2Plus: فرکانس 100 هرتز, خروجی به صورت biphasic و تحریک مکرر مغناطیسی
 
----- -----
۳ کویل های مخصوص
Double 70mm Cooled Coil:کویل خنک کننده
Double 70mm Air film Coil : کویل پروانه ای با سیستم خنک کنندگی منحصر به فرد -
----- -----
* لازم به توضیح است که این کمپانی دارای بیش از 15 نوع کویل مختلف می باشد از جمله Costume Coilsکه با توجه به نیاز کاربر ساخته می شود.


۱ دستگاه  EEG‌در مدلهای:
1 مدل 201 : دارای آمپلی فایر 22 کاناله – قابلیت تغییر مونتاژ به صورت off line  - حذف نویزها از طریق نرم افزار به صورت اتوماتیک SR:500Hz/channel– دارای کلاه مخصوص جهت EEG&QEEG - دارای نرم افزار win EEG  با قابلیت های منحصربه فرد برای آنالیزداده ها – قابلیت تبدیل به ERP ، Video-EEG  long-term - قابلیت ساخت databank  برای بیماران–قابلیت نمایش نوار مغزی به صورت Raw EEG,EEG Coherence 
قابلیت آشکارسازی پالسهای ناگهانی در زمان طولانی ضبط

مدل 202 : دارای آمپلی فایر 32 کاناله –دارای SR: 2000 Hz/channel – دارای تمام قابلیتهای ذکر شده در بالا بعلاوه Raw EEG ERP and ERD export , EEG Coherence , EEG Spectra ,
Raw EEG EDF Plus format date import


 
----- -----
۲ کویل های مخصوص
Double 70mm Cooled Coil:کویل خنک کننده
Double 70mm Air film Coil : کویل پروانه ای با سیستم خنک کنندگی منحصر به فرد -
----- -----
*محصولات فوق از كمپانی Mitsar روسیه تولید كننده انواع سیستم های EEG ERP/QEEG/EEG است.

۱ دستگاه  EEG/ERP در مدلهای:
 : ASA-Labدارای امپلی فایر 32و64و128و256 کاناله  - کلاه مخصوص ((Wave Guard cap
 نرم افزار مخصوص asa  جهت ثبت EEG / ERP  - cognitive stimulation

 :Cognitrace دارای آمپلی فایر 24و32و64و128 کاناله برای ثبت EEG  و EP ، نمایش توپو گرافی مغز و مقایسه آن با نمونه نرمال P300 – P50 – CNV – CPT -
   ُ,VEP,AEP,Spike&Seizure detection

VISOR   :  Neuro Navigation  مخصوص rTMS سازگار با ,EMG motor Mapping , EEG
 
----- -----
*محصولات فوق از کمپانی  A.N.Tهلند تولید کننده انواع EEG/ERP است.

۱ دستگاه EEG در مدلهای Electroencephalography

Easy II: دارای آمپلی فایر 32 كاناله با قدرت SR معادل  2400با حداقل آرتیفكتهاو دارای بانك اطلاعاتی و قدرت ثبت event  ها در هنگام ركورد و بررسی آنها پس از آن قابلیت شبكه شدن و همچنین افزودن Mapping  و ارتقاء سیستم LTM  یا Video EEG با افزودن نرم افزار Q-Video و نرم افزار بسیار قوی جهت QEEG به همراه Normative database .

Easy III:  شامل تمام پارامترهای ذكر شده در Easy IIو همچنین دارای آمپلی فایر 34 كاناله و قابلیت افزایش تعداد كانالها تا 150 كانال و نرم افزارهای جانبی جهت افزایش قابلیت سیستم و بسیاری مزایای دیگر.
 
----- -----
*محصولات فوق از کمپانی  Cadwell  آمریکا تولید کننده انواع سیستم های مربوط به رشته مغز و اعصاب است.

۱ دستگاه EMG در مدلهای Electromyogram

Sierra II: دارای آمپلی فایر2 یا 4 كاناله با قدرت SR: 76.8 KHZ و 38.4 KHZ و دارای پارامترهای مختلف از جمله AEP/VEP و F-wave/H-ReflexوNCVوBlink ReflexوRNS وSEP(upper ,Lower, Dermatome) و همچنین پارامتر منحصر به فرد qEMG

Sierra Wave: دارای آمپلی فایر 2 یا 4 كاناله همراه با.كلیه قابلیت های ذكر شده در مدل Wave Sierra و علاوه بر آن  SSR ( Sympathetic Skin Responsey)
----- -----
۲ دستگاه (PSG) مدل Polysomnography

دستگاه (PSG)  در مدلهای Easy II و Easy III دارای آمپلی فایر 32 كاناله و قابلیت افزایش كانال تا 150 . با قدرت SR معادل 2400 و قابلیت Spike detection  و Mapping  و قدرت تغییر كل صفحه اصلی نرم افزار بر مبنای انتخاب كاربر جهت مشاهده و قدرت ایجاد گزارش جهت پرینت و بایگانی سند بیمار و ...
----- -----
۳ انواع دستگاهای IOM یا EEG های مخصوص ICU و اطاق عمل(Interaoperative Monitoring )    
۴  انواع Ambulatory مخصوص EEG  و PSG و (LTM‌ (Long-term Monitoring    
*شایان ذكر است همه كمپانی های ذكر شده در بالا دارای تأییدیه های FDA ،  CEو ISO و برخی دیگر می باشند.
*شرکت تضمین کننده یک سال وگارانتی و ده سال خدمات پس از فروش کمپانی مذکور می باشد .
*بخش فروش و فنی این شرکت مشتاقانه آماده پاسخ گویی به سؤالات شما در زمینه قیمت ، نصب ، راه اندازی و آموزش کامل محصولات می باشد.