دكتر سمانه مختاری

دكترای تخصصی مشاوره از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه
طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
آموزش دیده كارگاههای طرحواره درمانی دكتر حسن حمیدپور با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی
مدرس دانشگاه و برگزار كننده كارگاه های طرحواره درمانی در اصفهان
دارای بیش از ٥٠ مقاله در ژورنال های خارجی و مجلات علمی پژوهشی و كنگره های داخلی و بین المللی
مولف كتاب راهكارهای غلبه بر نوسان خلق 

مقالات دکتر سمانه مختاری:

1)      مرز و مرزبندی در خانواده

2)    طرحواره چیست؟

3)   طرحواره ها چگونه شکل می گیرند؟

4)    طرحواره ها چگونه تداوم پیدا می کنند؟

5)   پنج نیاز هیجانی اساسی دوران کودکی

6)    چند نکته تربیتی تا کودکان طرحواره دار نسازیم

7)   طرحواره و ازدواج


حیطه فعالیت
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   مشاور خانواده

   پیش از ازدواج

   فردی و عاطفی

حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776 |  31319764  | 36269607