دكتر سمانه مختاری

دكترای تخصصی مشاوره از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه
طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
آموزش دیده كارگاههای طرحواره درمانی دكتر حسن حمیدپور با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی
مدرس دانشگاه و برگزار كننده كارگاه های طرحواره درمانی در اصفهان
دارای بیش از ٥٠ مقاله در ژورنال های خارجی و مجلات علمی پژوهشی و كنگره های داخلی و بین المللی
مولف كتاب راهكارهای غلبه بر نوسان خلق


حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

   مشاور خانواده

   پیش از ازدواج

   فردی و عاطفی

حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776 |  31319764  | 36269607