اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 7 مرداد 1401| ساعت 09:00 صبح
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

 اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی DSM-5

 

دکتر امیر کشاورز

 

 جمعه 7 مرداد 1401

 

ساعت 09:00 صبح

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید