دو آزمون در یک دوره | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه و جمعه 6و 7 مرداد1401| ساعت 08:30 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۱/۴/۹

 دو آزمون در یک دوره

 

 دکتر مسعود کیانی

 

 پنج شنبه 6 مرداد 1401

 

ساعت 08:30 الی 17:00

 

جمعه 7 مرداد 1401

 

ساعت 08:30 الی 15:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید