پاکسازی ذهن | دکتر بهراد زادافشار | یکشنبه 5 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 پاکسازی ذهن

 

 دکتر بهراد زادافشار

 

 یکشنبه 5 تیر 1401

 

 ساعت 19:00 الی 20:30

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید