تحلیل رفتار متقابل | دکتر محمدرضا نادریان | پنج شنبه 16 تیر 1401| ساعت 15:45 الی 18:45
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 تحلیل رفتار متقابل

 

دکتر محمدرضا نادریان

 

 پنج شنبه 16 تیر

 

ساعت 15:45 الی 18:45

 

 مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید