افکار مزاحم | آقای مسعود کرمی | یکشنبه 2 مرداد 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 افکار مزاحم

 

 آقای مسعود کرمی

 

 یکشنبه 2 مرداد 1401

 

 ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید