رهایی از احساسات منفی | اعظم حسینی | چهارشنبه 1 تیر 1401| ساعت 19:00 الی 20:30
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 رهایی از احساسات منفی

 

 اعظم حسینی

 

چهارشنبه 1 تیر 1401

 

 ساعت 19:00 الی 20:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید