مهارت های زندگی نوجوان | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 11 تیر 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۲۹

 مهارت های زندگی نوجوان

 

استاد مجید اژدری نیا

 

 شنبه 11 تیر 1401

 

 ساعت 16:00 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید