بدن هرگز دروغ نمی گوید | استاد آرش شهرام فر | پنج شنبه 19و26 خرداد 1401| ساعت 16:30 الی 18:00
انتشار: ۱۴۰۱/۳/۸

 بدن هرگز دروغ نمی گوید

 

استاد آرش شهرام فر

 

پنج شنبه 19و26 خرداد 1401

 

ساعت 16:30 الی 18:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید