درمان متمرکز بر شفقت | دکتر مریم حیدری | دوشنبه 16 خرداد 1401| ساعت 09:30 الی 12:30
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۸

درمان متمرکز بر شفقت

 

دکتر مریم حیدری

 

دوشنبه 16 خرداد 1401

 

ساعت 09:30 الی 12:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید