بازی درمانی و قصه درمانی | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه و جمعه 29 و 30 اردیبهشت 1401| ساعت 9:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

  

بازی درمانی و قصه درمانی

 

دکتر مسعود کیانی

 

پنج شنبه و جمعه 29 و 30 اردیبهشت 1401

 

ساعت 9:00 الی 16:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید