درمان تله رها شدگی | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 31 اردیبهشت 1401| ساعت 16:30 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۲۲

  

درمان تله رها شدگی

 

استاد مجید اژدری نیا

 

شنبه 31 اردیبهشت 1401

 

ساعت 16:30 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید