شصتمین دوره شفای کودک درون | استاد علیرضا قلع ریز | دوشنبه 16خرداد 1401| ساعت 16:30 الی 20:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

 شصتمین دوره شفای کودک درون

 

استاد علیرضا قلع ریز

 

دوشنبه 16خرداد 1401

 

 ساعت 16:30 الی 20:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید