مزیت های رویکرد متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401| ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۹

 مزیت های رویکرد متمرکز بر هیجان

 

دکتر محمدرضا نادریان

 

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

 

ساعت 16:00 الی 19:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید