طرحواره درمانی | دکتر سید مصطفی عبداللهی | شروع اردیبهشت1401| یکشنبه | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۱/۲/۱۵

 کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

 

دکتر سید مصطفی عبداللهی

 

شروع: 18 اردیبهشت1401

 

 روز: یکشنبه 

 

ساعت 14:00 الی 17:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید