بازی درمانی هدفمند | دکتر مسعود کیانی | پنج شنبه و جمعه 22 و 23 اردیبهشت 1401| ساعت 08:30 الی 16:30
انتشار: ۱۴۰۱/۱/۱۸

 بازی درمانی هدفمند

 

دکتر مسعود کیانی

 

پنج شنبه و جمعه 22 و 23 اردیبهشت 1401

 

پنج شنبه و جمعه:

 

ساعت 08:30 الی 16:30

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید