زوج درمانی | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه و پنج شنبه 24 و 25 فروردین 1401| ساعت 9:00 الی 16:00
انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

  

زوج درمانی (هیجان مدار)

 

دکتر محمدرضا نادریان

 

چهارشنبه و پنج شنبه 24 و 25 فروردین 1401

 

چهارشنبه و پنج شنبه 31 فروردین و 1اردیبهشت 1401

 

چهارشنبه ها:

 

ساعت 9:00 الی 16:00

 

پنج شنبه ها:

 

ساعت 9:00 الی 14:00

 

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید