کارورزی ، سوپرویژن

روانشناسی بالینی

مصاحبه بالینی و تشخیصی

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5
به همراه پکیج کامل درمان
تفسیر تست NEO و MMPI-2

دکتر امیر کشاورز و همکاران

شروع: یکشنبه 5 دی

ساعت 16:00