تربیت درمانگر درمان متمرکز بر هیجان | جدیدترین رویکرد روانپویشی EFT | دکتر محمد رضا نادریان | پنجشنبه و جمعه 22 و 23 و 29 و 30 م
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

تربیت درمانگر درمان متمرکز بر هیجان

جدیدترین رویکرد روانپویشی EFT

دکتر محمد رضا نادریان

پنجشنبه و جمعه 22 و 23 و 29 و 30 مهرماه 1400