تربیت درمانگر درمان تروما پیچیده | با رویکرد متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 و 12 و 13 آبانماه
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

تربیت درمانگر درمان تروما پیچیده

با رویکرد متمرکز بر هیجان

دکتر محمدرضا نادریان

چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 و 12 و 13 آبانماه 1400