کارگاه تجربه محور | حضور و همدلی | دکتر محمد رضا نادریان | پنجشنبه و جمعه 20 و 21 و 27 28 آبان ماه 1400
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

کارگاه تجربه محور

حضور و همدلی

دکتر محمد رضا نادریان

پنجشنبه و جمعه 20 و 21 و 27 28 آبان ماه 1400 

مرکز مشاوره اصفهان