کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT دکتر دهقان 15 و 16 مردادماه 1394
انتشار: ۱۳۹۴/۴/۲۹

 
کارگاه آموزشی مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

زمان:
 پنج شنبه 15 مرداد (ساعت 15:30 الی 19:30)
و جمعه 16 مرداد (ساعت 8:30 الی 12:30)

مدرس: خانم دکتر اکرم دهقانی (متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد نجف آباد)

هزینه: 100000 تومان دانشجویان و 120000 تومان غیر دانشجویان

با مدرک معتبر پایان دوره

تلفن ثبت نام:
031-36264088
instagram:markaz_moshavereh_tohid