دوره جامع کارورزی مورد تایید نظام زوانشناسی و سازمان بهزیستی تیرماه 1396
انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۲

 
دوره
جامع کارورزی 500 ساعته مورد تایید نظام رواشناسی
شروع تیرماه
هزینه 2500 اقساط 6ماهه
اطلاعات بیشتر
36255141-031
09134731627