فائزه مهدوی

 

حیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 پیش از ازدواج 

 مشاوره فردی

 مشاوره خانواده


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


یکشنبه ها صبح


32687632 | 32687631 | 32687630