جهانبخش خدا کرم نژاد
ارشد روانشناسی
دارای شماره نظام روشناسی۵۰۰۲


مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
تعارضات زناشویی
پیش از ازدواج
روابط فردی و بین فردی
اختلالات خلقی اضطرابی ، افسردگی ، وسواس
مشاور پیش از ازدواج و عهدشکنی

حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید

32687632 | 32687631 | 32687630