دکتر مریم حیدریحیطه فعالیت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 روانشناس بالینی


 درمان اختلالات


 مشاوره فردی

  حل مشکلات خانواده

 مشاوره پیش از ازدواج
روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::


سه شنبه صبح36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::

چهارشنبه صبح | پنج شنبه عصر

32687632 | 32687631 | 32687630