علیرضا قلع ریز


روانكاو و خانواده درمانگر و مدرس دورههای خودشناسی و فرزند پروری

اولین رواندرمانگر روانكاوی گروهیِ كوتاه مدت فشرده در اصفهان

و سومین برگزار كنند روانكاوی گروهی در ایران

حوزه های تخصصی :::::::::::::::::::

  درمانگر اختلالات خلقی و اضطرابی

  اختلالات شخصیت

   مباحث خانواده

  پیش از ازدواج

 زوجین درمانگر

  -ارتباط والد فرزند (كودك ، نوجوان و...) و مباحث فرزند پروری

 

برگزارکننده کارگاه ها  و دوره های :::::::::::::::::::

  روانكاوی گروهی

  خوشناسی وتحلیل رفتار متقابل

  TA

  گروه درمانی  دوره ی هیجان مدارِ شفای كودك درون TA+EFT

  زوج درمانی

  دوره انتخاب  همسر

  مهارتهای زندگی فرزند پروری

  فلسفه برای كودك و نوجوان

  خودشناسی و نظریه انتخاب

  سلسله دوره های خودشناسی وارتقاء سطح كیفی زندگی و شادمانی اصیل


برگزارکننده کارگاه ها  و دوره های :::::::::::::::::::

  رواندرمانگری با مولانا 

  رویكردهای  قالب  در كارگاه ها و یا اتاق درمان

  روانكاوی كوتاه مدت فشرده ISTDP

  واقعیت درمانی

  اكت ACT

  تحلیل رفتار متقابل TA

  شفقت درمانی CFT

  رویكردهای موج سوم رفتار درمانی و رویكردهای فرامدرن
روزهای حضور در
مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه صبح |  یکشنبه عصر

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088