دکتر مهرانا کنعانی


 دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


مشاوره خانواده

والد - کودک و درمان اختلالات کودکان

افسردگی 

اضطراب

دوقطبی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

دوشنبه عصر و چهارشنبه صبح
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088