کاربرد درمان شناختی- رفتاری در درمان چاقی1

اکثر افراد خیلی سریع وزنی را که در ابتدا از دست داده اند و یا حتی بیشتر از آن را مجدداً اضافه می کنند. تلاش برای کم کردن وزنی که دوباره اضافه شده است از همه جهت مانند تلاش هایی که قبلاً برای رژیم گرفتن انجام می گرفت ناموفق خواهد بود. از این رو چرخه نامطلوبی از افزایش و کاهش وزن شکل خواهد گرفت،  که چنین درمانی از لحاظ روانشناختی بسیار سودمند تر از استراتژی های افراطی کاهش وزن می باشد. حفظ وزن کاهش یافته نیز با استفاده از این روش امکان پذیر خواهد بود.  یکی دیگر از علل مهمتر درمان چاقی با استفاده از شناخت درمانی تأثیر شناخته شده طولانی مدت آن و یا توانایی آن در جلوگیری از برگشت مجدد چاقی می باشد. یکی از چشمگیرترین یافته های حاصل از تحقیق بر روی درمان شناختی انواع اختلالات این است که درمان شناختی- رفتاری آثار پایداری دارد که حتی پس از پایان درمان نیز به جا خواهند ماند. بسیاری از درمان ها از جمله دارو درمانی فقط تا زمانی اثر درمانی دارند که ادامه پیدا کرده یا حفظ شوند با این وجود آثار پایدار شناخت درمانی بعد از درمان نیز ادامه پیدا خواهند کرد، بدین معنی که شناخت درمانی خطر بازگشت علائم در اختلالات مزمن را کاهش خواهد داد. این اثر سودمند شناخت درمانی در مورد چندین اختلال و نیز در اختلال خوردن به اثبات رسیده است .
مشخصه اختلال چاقی و افرادی که دچار اضافه وزن می باشند، طرح واره ناسازگارانه خاص و عقاید مخرب در مورد تصویر بدنی شان، خلق افسرده ، اهداف وزنی غیر واقعی، نقش نامتناسب وزن و شکل آنها در خود ارزیابی شان و کنترل بر روی خوردن می باشد. تغییر دادن و مقابله با این عقاید و طرح های ناسازگارانه مربوط به بدن و خوردن می تواند به ما این توانایی را بدهد که الگوی خوردن سالم تری را نگه داشته و بنابراین پس از یک کاهش وزن موفقیت آمیز احتمال برگشت دوباره اضافه وزن نیز کاهش خواهد یافت.