انواع هیجان و چگونگی تنظیم آنها

انواع هیجان و چگونگی تنظیم آنها:

این روزها با توجه به شرایط خاص مثل بیماری‌هایی چون کرونا  ، تجربه سوگ  و ...به وجود آمدن  هیجاناتی چون غم .خشم.ترس،شرم و حتی شادی  نیاز به تنظیم دارد .درمانگر هیجان مدار به شما یاد می‌دهد تا نسبت به  هیجانات خود آگاه شوید .معنا بسازید و برآنها تامل کنید  و در نهایت روایت زندگیتان را تغییر دهید.

انواع هیجان و چگونگی تنظیم آنها

برای مثال انتقاد:

صدای درونی ماست از گذشته و تاثیرات فرد مهم زندگی ما  که احساس بی ارزشی و حقارت و در نهایت تجربه شرم را باخود به همراه دارد.شرمی پنهان و ناسازگار که از بی اعتباری و در معرض قضاوت گرفتن ایجاد می‌شود.عدم تجربه شرم به شکل صحیح تبدیل به احساسات ثانویه ای چون گناه ،تحقیر و بی ارزشی می‌شود که خود وجودی فرد  را در مقابل توقعات بیرونی قرار می‌دهد و ایجاد دو پارگی می‌کند (بخش آسیب دیده  وجوده من و بخش سرزنشگر) که منجر به انتقاد شدید می‌شود.

بی تردید نیاز به روان‌درمانی عمیق  دارد تا در نهایت تنظیم و تبدیل به شرم سازگار شود  .پس لطفا به هیجانات خود دقت کنید و به درمان آنها بپردازید.

مژگان مهرنجانی