بازتعریف خود درزنان طلاق گرفته

درجامعه ایرانی به ویژه در سال های اخیر طلاق پدیده ای رو به افزایش است.با رخداد طلاق تغییرات گسترده ای در ساخت ذهنی و عینی زندگی کنشگران به وقوع می پیوندد که طلاق نیازمند مدیریت،ترمیم و ساخت مجدد است...بوهانن طلاق را فرایندی شش مرحله ای می اند که برای اتمام آن گذر از این مراحل لازم است.این مراحل شامل طلاق عاطفی،طلاق قانونی، طلاق اجتماعی و طلاق روانی است.ازسویی برای عبور موفقیت امیز از این مراحل که گاه تا سال ها پس از طلاق قانونی ادامه نیز ادامه می یابد،بازتعریف خود و ساخت هویتی جدید پس از طلاق لازم است چرا که یکی از حیطه هایی که در فرایند شش مرحله ای طلاق دست خوش تغییر و دگرگونی میشود درک و تصور سوژه ها از خود و هویت فردی و اجتماعی شان است