۲۲دلیل برای قطع ارتباط

22 علامت وجود دارند که در حقیقت شما، انتخاب درستی می کنید اگر پایان دهید به یک ارتباط. آنها را بخوانید، و ذره ای آسوده خاطر شوید، و سپس شروع کنید به حرکت و پیش رفتن. 1-شما همیشه می ترسید، آن ها شما را ترک کنند. 2-شما بیشتر زوج های دیگر را تحسین کرده اید، و سپس، خودتان را نه. و دیگران را همچنان ستوده اید. 3-وقتی شما به گذشته فکر می کنید، که چه ارتباط های دوست داشتنی بودند؟ اول به یاد خاطرات بد می افتید. 4-حسادت پویا و عمده بین شما دو نفر بود. 5-آنها باعث شدند شما احساس بدی، داشته باشید در مورد چیزهایی که دوستشان دارید. 6-شما احساس خوبی نداشتید، آنها اهداف شغلی شما را دنبال می کردند. 7-شما دوستانی را، بخاطر ارتباطتان از دست داده اید. 8-مبارزه ای پایدار وجود داشت برای برتری، شما دو نفر هرگز برابر نبودید. 9-هر کدام از شما فاش می کنید همدیگر را ، بطوری که از دست می رود "نسخه قدیمی" همدیگر.(خاطرات خوب گذشته) 10-شما احساس راحتی، از پیرامون خانواده خود نمی کنید یا بر عکس (احساس ناراحتی دارید). 11-شما احساس می کنید، باید چیزهایی را پنهان کنید، از این لحاظ که مورد تایید خانواده باشید. 12-هر کدام از شما باید رقابت کنید برای محبت کردن(مجبورید). 13-شما یا آنها بطور مداوم نگران بودید درباره اینکه،"چه اتفاقی می افتد؟"(چه می شود؟)،وقتی شما از هم جدا شوید. 14-حتی وقتی درگیری های کوچک، تبدیل می شد به بحث های پر سر و صدا. 15-دو ملاک (استاندارد) ، وجود داشت. چیزهایی که یکی از شما می توانست انجام دهد،و دیگری نمی توانست. 16-یکی از شما دو نفر، به طور مستمر تهدید می کردید به پایان ارتباط. 17-ارتباط : بیشتر شامل احساس نشاط بخش، پس از تخلیه شدن داشت. (تخلیه احساسات منفی به طرف مقابل). 18-دوستان و خانواده شما، فکر می کردند یکی از شما، بهتر از دیگری هستید. 19-شما وابسته بودید به نظرات دیگران، به دلیل حمایت هیجانی. سپس انجام می دادی چیز دیگری را که قابل توجه شما نبود. 19-شما وابسته بودید به نظرات دیگران، به دلیل حمایت هیجانی. سپس انجام می دادی چیز دیگری را که قابل توجه شما نبود. 20-شما اغلب عاشق خودتان هستید و شلاق می زنید(تنبیه می کنید) شریکتان را، گاهی اوقات بدون دلیل واقعی. چرا؟ 21-زندگی شما هرگز کامل نمی شود (یا آسان نمی شود) تا ، هر دو، ورق را رو کنید(هر دو رو راست باشید). 22-شما بیشتر، نگران آینده تان با همدیگر بودید. پس شما بخاطر این موضوع برانگیخته می شوید(دلواپس می شوید). منبع : مقاله-سییرا هورتن-Sierra-horton