منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

1- زبان تخصصی  

1-     خلاصه های هیلگارد از كتاب متن اصلی هیلگارد- زمینه ی روانشناسی

2-     Reading in psychology – kianoosh hashemian. Samt pub

2- علم النفس   

1-     علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – دكتر احدی و بنی جمالی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2-     روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی – علی اصغر احمدی ، انتشارات امیركبیر

3-آمار و روش تحقیق  

1-     احتمالات و آمار كاربردی – دكتر دلاور – انتشارات رشد

2-     مبانی نظری و عملی پژوهش- دكتر دلاور – انتشارات رشد یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دكتر دلاور – نشر ویرایش

3-     روش تحقیق در علوم رفتاری – دكتر سرمد، بازرگان و حجازی – انتشارات آگاه

4-     روش تحقیق در روانشناسی بالینی- دكتر علی صاحبی- انتشارات سمت (تحقیقات كیفی از این كتاب مطالعه شود)

4-روان شناسی مرضی و كودكان استثنایی  

1-     خلاصه روانپزشكی- كاپلان و سادوك- ترجمه رفیعی- جلد 2 و 3 – انتشارات ارجمند

2-     روانشناسی نابهنجاری – روزنهان و سلیگمن – ترجمه سید محمدی – جلد 1و2 – انتشارات ساوالان و ارسباران

3-     روانشناسی و آموزش كودكان استثنایی – دكتر سیف نراقی و نادری – انتشارات ارسباران

4-     بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی – دكتر احدی و بنی جمالی – نشر نی

5-     روانشناسی كودكان استثنایی- دكتر افروز

منابع تكمیلی

1-     روان شناسی مرضی – ریچارد پی . هالجین ، ویتبورن – ترجمه سید محمدی – نشر روان

2-     روانشناسی مرضی – ساراسون – ترجمه ی دكتر بهمن نجاریان – جلد 1و2

3-     نظریه های مشاوره و روان درمانی – دكتر شفیع آبادی – مركز نشر دانشگاهی

4-     نظریه های روان درمانی – پروچاسكا – ترجمه سید محمدی – انتشارات رشد

5-روانشناسی رشد   

1-     روانشناسی ژنتیك1 و 2 – دكتر منصور و دكتر دادستان– انتشارات سمت

2-     روان شناسی رشد – برك – ترجمه ی سید محمدی – جلد 1و2 – نشر ارسباران     

 

 

منابع تكمیلی

1-     روانشناسی رشد – زندن – ترجمه دكتر گنجی – انتشارات بعثت

2-     روانشناسی رشد نوجوانی وجوانی – دكتر احدی و جمهری – انتشارات ققنوس

 

6-روانشناسی بالینی   

1-روانشناسی بالینی – فیرس – ترجمه ی مهرداد فروز بخت – انتشارات رشد

2-روانشناسی بالینی – دكتر شاملو   

3-روانشناسی بالینی – حمید پور شریفی – انتشارات سنجش

4-نظریه های مشاوره و روان درمانی – دكتر شفیع آبادی

5-آزمون های روانی ( در حد آشنایی با فرمت كلی آزمون را از تمام كتاب های آزمون های روانی می توانید مطالعه كنید )

 

7-روانشناسی عمومی  

1-زمینه ی روانشناسی – سانتراك – انتشارات رسا

2-زمینه ی روانشناسی – اتكینسون . اتكینسون و هیلگارد – جلد 1و2 – انتشارات رشد 

 

8-روانشناسی فیزیولوژیك وانگیزش و هیجان   

1-روانشناسی فیزیولوژیك – دكتر خداپناهی – انتشارات سمت

2-فیزیولوژی اعصاب وغدد – دكتر روحانی – انتشارات سمت

3- انگیزش و هیجان- دكتر خداپناهی- انتشارات سمت