منابع کارشناسی ارشد مشاوره

1-آمار و روش های تحقیق

1-     احتمالات و آمار كاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی ( دكتر علی دلاور _ رشد )

2-     روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ( دكتر علی دلاور _ نشر ویرایش )

3-     مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ( دكتر علی دلاور _ رشد )

4-     روش تحقیق در علوم رفتاری ( دكتر حیدر علی هومن )

2- نظریه های مشاوره و روان درمانی  

1-     نظریه های مشاوره و روان درمانی ( دكتر عبدالله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری _ مركز نشر دانشگاهی )

2-     نظریه های مشاوره ( لوئیس شیلینگ _ترجمه خانم دكتر خدیجه آرین _ انتشارات اطلاعات

3-     نظریه های مشاوره ( دكتر محمود ساعتچی )

3-فنون مشاوره

1-     فنون و روش های مشاوره ( دكتر شفیع آبادی _ نشر ترمه )

2-     راهنمایی ومشاوره تحصیلی و شغلی ( دكتر شفیع آبادی _سمت )

3-     مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل ( دكتر محمود شفیع آبادی _ رشد )

4-     پویایی گروه و مشاوره گروهی ( دكتر شفیع آبادی رشد )

5-     مشاوره ( مهارت های خرد ) ( دیوید گلدارد _ ترجمه خانم دكتر سیمین حسینیان _ انتشارات كمال تربیت )

6-     روان درمانی و مشاوره گروهی ( تالیف دكتر باقر ثنایی _ چهر )

7-     فنون مشاوره  و روان درمانی گروهی ( ترجمه دكتر باقر ثنایی _ بعثت )

8-     مشاوره خانواده (ترجمه دكتر تبریزی و عباس علوی نیا _ فراروان )

9-     خانواده و خانواده درمانی ( سالوادر مینوچین _ ترجمه دكتر باقر ثنایی _ امیر كبیر)

10-  روان درمانی خانواده ( جی هی لی _ ترجمه دكتر باقر ثنایی _ امیر كبیر )

11-  خانواده درمانی پایه ( فیلیپ باركر _ ترجمه محسن و زهره دهقانی _ رشد )

12-  مشاوره گروهی ( دكتر شكوه نوابی نژاد )

13-  مشاوره تحصیلی ( دكترسید مهدی حسینی بیرجندی _ رشد )

4-مبانی و مقدمات مشاوره

1-     مقدمات راهنمایی و مشاوره ( دكتر شفیع آبادی _ انتشارات پیام نور )

2-     مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی ( دكتر سید احمد احمدی _ انتشارات دانشگاه اصفهان )

3-     مبانی و اصول مشاوره ( دكتر سید احمد احمدی _ سمت )

4-     مبانی و مقدمات مشاوره و راهنمایی ( دكتر علی شریعتمداری )

5-     مبانی مشاوره راهنمایی ( گیسون و همكاران _ ترجمه دكتر باقر ثنایی _ بعثت )

6-     اصول و فنون راهنمایی ( یوسف اردبیلی )

7-     مبانی مشاوره ( دكتر قاضی )

5-نظریه های شخصیت

1-     نظریه های شخصیت ( دوان شولتس _ این كتاب دارای دو ترجمه می باشد یكی ترجمه دكتر یحیی سید محمدی ، انتشارات ویرایش و دیگری ترجمه دكتر یوسف كریمی ، فرهاد جمهری و همكاران ، انتشارات ارسباران ، ترجمه دكتر سید محمدی چون از چاپ جدیدتر متن اصلی بوده حاوی مطالبی است كه در در ترجمه دكتر كریمی و همكاران نیامده است ، ضمنا نظریه هایی كه در این كتاب ها نیست با تاكید بیشتری از كتاب دكتر سیاسی و نیز جزوه دكتر اعتماد مطالعه شود .

2-     نظریه های شخصیت ( دكتر علی اكبر سیاسی _ دانشگاه تهران ) 

3-     روانشناسی كمال ( دوان شولتس _ ترجمه خانم گیتی خوشدل _ نشر پیكان )

4-     جزوه شخصیت دكتر اعتمادری

6-كاربرد آزمون های روانی در مشاوره

1-     آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ( دكتر ابوالفضل كرمی _ انتشارات روان سنجی )

2-     راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی ، مشاوران و روانپزشكان 2 جلدی ( گری گرات مارنات _ ترجمه دكتر حسن پاشا شریفی _ رشد )

3-     آزمون های فرانكن شخصیت ( دكتر هادی بهرامی _ دانشگاه علامه طباطبایی  )

4-     آزمون های روانی ( دكتر حزه گنجی _ نشر ساوالان )

5-     اصول روان سنجی و روان آزمایی ( نگارش وترجمه دكتر حسن پاشا شریفی _رشد )

6-     نظریه و كاربرد آزمون های هوش و شخصیت ( دكتر حسن پاشا شریفی _ انتشارات سخن )

7-زبان انگلیسی

1-     متون زبان تخصصی برای دانشجویان مشاوره ( دكتر فرهاد منصور كوشا _ انتشارات سمت )

2-     زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی (1) ( دكتر فرهاد مشفقی _ سمت _ به خصوص دروس 10 الی 19

3-     متون روانشناسی به زبان انگلیسی ( یاسمین مندی _ نش ویرایش )

4-     لغات انتهای كتاب روانشناسی پرورشی ( دكتر علی اكبر سیف )

5-     فرهنگ لغات مورد نیاز : فرهنگ جامع روان شناسی 2جلدی ( دكتر نصرت الله پور افكاری _ فرهنگ معاصر )واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته ( دكتر براهنی _ باطنی و همكاران _ فرهنگ معاصر ) فرهنگ معاصر انگلیسی به فارسی         ( دكتر محمدرضا باطنی فرهنگ معاصر )